Cyfeillion Hen Gapel John Hughes Friends

Wedi 20 mlynedd o warchod yr adeilad hanesyddol pwysig hwn a bod yn gyfrifol am yr adfer ym 1995, daeth yn bryd ystyried ei ddyfodol, gan fod aelodau presennol yr Ymddiriedolaeth a’r Pwyllgor yn heneiddio ac yn brin o rhywun i gymeryd y cyrfifoldeb dros chwilio am grantiau ar-lein tuag at drwsio’r to.

Preserving our heritage

Gwarchod ein treftadaeth

Bu CADW yn hir cyn penderfynu penodi pensaer ymgynghorol i lunio ‘Schedule of Work’ ac addo traean o gost to newydd (£43,366.40), ond oherwydd rheol ganddynt ynglyn a sichrau bod y cyfanswm ar gael yng nghyfrif banc yr Hen Gapel cyn y gellid dechrau ar y gwaith, ni fydd yn bosibl symud ymlaen ym Mawrth 2016 er mwyn derbyn y grant, ac felly byddwn yn ei golli. Rydym eisoes wedo gorfod talu bil y pensaer ein hunain am y gwaith y mae ef wedi ei wneud, a bu raid defnyddio peth o arian y grantiau bychain a gawson gan elusennau llai.

Rydym wedi troi at ‘Addoldai Cymru / The Welsh Religious Buildings Trust’ gan obeithio y byddent yn fodlon cymeryd gofal o’r lle pe byddai’r Ymddiredolwyr yn barod i’w drosglwyddo iddynt yn rhodd, ond er i ddau gynrychiolydd ymweld a’r Hen Gapel yn ddiweddar gan ddatgan diddordeb yn y syniad, nid ydynt mewn sefyllfa ariannol ddigon cadarn eu hunain i symud ymlaen, ac felly mae rhaid parhau i chwilio am grantiau a chodi arian ein hunain.

The pulpit from which John Hughes preached

Y pulpud o ble fu John Hughes yn bregethu

 

Un ffordd o wneud hynny fyddai dod o hyd i berson brwdfrydig gyda sgiliau cyfrifiadurol i sefydlu corff cwbl annibynnol fel ‘Cyfeillion Hen Gapel John Hughes Friends’, gweithredu fel Cadeirydd a chael eraill i ymuno, gan ddechrau trwy annog pobl i ‘brynu’ llechen am £10 yr un. Gwaith y Cyfeillion fyddai codi arian a cheisio grantiau ar-lein.

Gellir gweld enghreifftiau o lwyddiannau cyrff felly ar wefan ‘Addoldai Cymru’ www.addoldaicymru.org neu trwy anfon am ei Newyddlen Haf 2015 i Capel Penial. Tremadog, Porthmadog, LL49 9PS Ffon: 01766 515590.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *